Organizing Committee

Prof. Angel S. Galabov, President
Assoc. Prof. Lyubka Doumanova, Vice-President
Assoc. Prof. Antoniy Stoev, Secretary
Assist. Prof. Ivanka Nikolova, Secretary
Assist. Prof. Lora Simeonova, Secretary
Assoc. Prof. Nikolay Petrov
Assoc. Prof. Lilia Ivanova
Prof. Rayko Peshev
Prof. Stoyan Shishkov
Assoc. Prof. Bistra Dikova

Secretariate

Assist. Prof. Peter Grozdanov
Assist. Prof. Ivo Sirakov
Assist. Prof. Adelina Stoyanova
Lab. Assist. Nadya Nikolova
Adriana Dimitrova, PhD student